Uvod

U kontekstu zdravstvene zaštite sustavi za klasifikaciju pacijenata strukturirani su prema kriterijima sličnosti koji predstavljaju ključnu varijablu za određivanje pripadnosti pojedinom klasifikacijskom sustavu, a mjere sličnosti po kojima se sustavi razlikuju mogu se kategorizirati kao „kliničke” ili „upravljačke”.


a) Kliničke mjere
Kliničke mjere se odnose na zdravstveni problem i način pružanja zdravstvene skrbi . Na primjer, ako je kriterij za klasifikaciju pacijenata dijagnoza – pacijenti s istom ili sličnom dijagnozom pripadati će istoj grupi. Primjeri sustava za klasifikaciju pacijenata prema kriteriju dijagnoze su Međunarodna klasifikacija bolesti (eng. International Classification of Diseases) i Međunarodna klasifikacija primarne zdravstvene zaštite (eng. International Classification of Primary Care).

Podatci dobiveni na temelju korištenja ovih klasifikacija imaju višestruku upotrebnu vrijednost u zdravstvenom sustavu (epidemiološka statistika), ali njihova upotrebljivost u određivanju smjernica zdravstvene politike za osiguravanje optimalne vrijednosti za novac uložen u zdravstvenu zaštitu je ograničena.


b) Upravljačke mjere
Mjere upravljanja koje se koriste kao kriterij za klasifikacijske sustave mogu uključivati troškove (eng. expenditures), ishod (eng.outcome) i učinkovitost (eng. effectiveness). Primjerice, ako je kriterij sličnosti trošak pružene zdravstvene usluge , pacijenti s jednakim ili sličnim troškom njege će pripadati istoj klasi, ali to ne mora značiti da su njihovi problemi iz kliničke perspektive slični.

Za potrebe upravljanja, najkorisnije klasifikacije u zdravstvu su one koje definiraju jedinične klase proizvoda (epizode zdravstvene zaštite) na način da kombiniraju kliničke karakteristike pacijenata i generirani trošak nastao tijekom epizode liječenja.

Najpoznatija klasifikacija pacijenata koja u svojoj strukturi koristi spemenute kriterije je klasifikacija grupa međusobno povezanih dijagnoza (eng. Diagnosis Related Groups) i ona se dominantno koristi za stacionarnu zdravstvenu zaštitu.

Da li Vam je ovaj tekst bio koristan?